Koulun järjestyssäännöt

PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT


Perusopetuksen järjestyssäännöt ovat voimassa kullakin koululla kouluaikana koulualueella. Järjestyssäännöt hyväksytään osaksi opetussuunnitelmaa ja niitä voi muuttaa sama luottamuselin, joka ne hyväksyy. Esityksiä sääntöjen muuttamiseksi voivat tehdä opettajat, oppilaat, huoltajat sekä ulkopuoliset tahot.1. Tavoitteet

Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvallinen ja viihtyisä koulu. Sääntöjä noudattamalla taataan työrauha. Tavoitteisiin pyritään tapakasvatuksen keinoin.


2. Koulualue ja -aika

Koulualue käsittää koulurakennukset, pihan sekä kaikki ne tilat ja alueet, joissa koulun toimintaa järjestetään.


Omat kulkuvälineet säilytetään pihalla niille varatuissa paikoissa, eikä niillä ajeta koulupäivän aikana. Vahinkojen välttämiseksi pyöräkatoksessa ei saa olla koulupäivän aikana.


Kouluajaksi katsotaan työsuunnitelman mukaiset työpäivät, tukiopetus, kerhot, työharjoittelu, opinto- ja luokkaretket, yökoulut sekä kaikki koulun tai luokan toimintaan selkeästi liittyvät tilaisuudet, joista koulu on vastuussa.


Koulualueelta poistuminen koulupäivän aikana on kielletty ilman opettajan antamaa erityistä lupaa.


3. Päivittäinen työaika

Koulutyö aloitetaan luokissa päivänavauksella. Päivänavausten järjestely ja muoto päätetään kouluittain. Koulutunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaan. Välitunnit vietetään koulun piha-alueella. . Kylmällä säällä (alle -15 astetta) ja muuten huonolla säällä saa olla sisällä sovituissa tiloissa. Päätöksen tästä tekevät valvojat.


Lumipallojen heittäminen on ehdottomasti kielletty. Välituntipeleissä ja leikeissä on otettava huomioon toisen turvallisuus ja valvojien ohjeet.


Päällysvaatteet jätetään oppituntien ajaksi naulakkoihin. Sisällä ei käytetä päähinettä.


Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja (ruokaillaan sivistyneesti ja annetaan kaikille ruokarauha). Ruokalassa noudatetaan opettajien ja henkilökunnan antamia ohjeita. Epäterveellisten välipalojen (karkki, limsa ja energiajuoma) nauttiminen koulupäivän aikana on kielletty.


WC-tiloissa on asiaton oleskelu kielletty. Noudatetaan ehdotonta siisteyttä.


Koulun tiloissa on liikuttava rauhallisesti ja vaaraa aiheuttamatta. Eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin mennään opettajan johdolla jonoissa.


Tapaturmasta tai sairastapauksesta on välittömästi ilmoitettava opettajalle, kouluterveydenhoitajalle tai kansliaan.


Koulun ulko- ja sisäalueet on säilytettävä siisteinä. Tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheutetun vahingon korvaa aiheuttaja. Alueiden ja sisätilojen siisteyttä ja käyttämistä koskevia ohjeita ja neuvoja antavat opettajien lisäksi siivoojat ja laitosmies sekä koulun muu henkilökunta. Näitä ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Oppilas voidaan määrätä puhdistamaan tai uudelleen järjestämään tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan (PL § 35).


4. Koulukuljetukset

Linja-autoissa ja takseissa noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita ja soveltuvin osin koulun sääntöjä. Myös kuljetusten odotusaikana koulun säännöt ovat voimassa. 


5. Poissaolot

Huoltajan on aina ilmoitettava kouluun oppilaan poissaolosta.

Jos oppilaan on lähdettävä koulusta kesken päivää sairauden vuoksi, on siihen pyydettävä lupa opettajalta tai kouluterveydenhoitajalta. Opettaja ilmoittaa asian huoltajalle. Lupa harkinnanvaraiseen poissaoloon myönnetään johtosäännön mukaisesti (1 - 3 päivää luokanopettaja tai -valvoja, pidemmistä rehtori). Oppilaan oppivelvollisuuden valvonta kuuluu huoltajalle (PL 45 §).


6. Työrauha (PL 29 §, 36 §)

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen ja rauhalliseen oppimisympäristöön. Työrauhaa on kunnioitettava kaikissa tilanteissa. Oppilasta, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti.


Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä joko kasvatuskeskusteluun (PL 35 a §) tai jälki-istuntoon (PL 36 §) enintään kahdeksi tunniksi. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Rehtorilla ja opettajilla on oikeus poistaa luokkahuoneesta, muusta opetustilasta, koulun alueelta tai koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata poistumismääräystä.

Rehtorilla ja koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta PL 29 § 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista (PL 36 d §, 36 e §, 36 f §, 36 g §).


Erityisestä syystä oppilaalta voidaan evätä opetus jäljellä olevan työpäivän ajaksi.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään (läksyparkki).


7. Tupakointi, päihteet ja huumeet

Oppilas ei saa olla päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Tupakointi ja tupakkatuotteiden ja -välineiden käyttö on kielletty. Tupakoimasta tavatusta oppilaasta otetaan yhteyttä huoltajiin, sosiaaliviranomaisiin ja mahdollisesti poliisiin.

Koululla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat, jos epäillään hänen hallussaan olevan kielletyn esineen tai aineen, jolla voi vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta (PL 36 e §).


8. Muut määräykset

Koulun toiminnassa noudatetaan perusopetuslakia ja -asetusta sekä hallintoviranomaisten ja rehtorin eri tilanteisiin antamia ohjeita ja määräyksiä.

Kouluun ei saa tuoda palavia nesteitä, tulentekovälineitä, räjähteitä tai vaarallisia ja opetusta häiritseviä esineitä (ilmoitus poliisille).

Oleskelu tuulikaapeissa ja käytävällä on kielletty.